Vytisknout tuto stránku

Usnesení z Rady města Uherský Ostroh č. 21/2018

06 pro 2018
Zveřejněno v Usnesení rady města
Číst 512 krát

                                                                  USNESENÍ

            ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 21/2018 konané dne 26.11.2018

 

A. Rada města schvaluje:

R/2018/21/A/1 - rada města schvaluje možnost výstavby oplocení na propachtovaných pozemcích společnosti Pálenice u Skřivánků s. r. o., Nádražní č. p. 283, Bzenec, parc. č. 742/12, 754/7, 754/13, 754/8, 754/11 v k. ú. Ostrožské Předměstí dle podmínek pachtovní smlouvy č. 117/2018/INV/poz a za dodržení platných právních předpisů.

R/2018/21/A/2 - rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v obecním domě na ul. Sv. Čecha č. p. 92, Uh. Ostroh, paní xxx do 31.12.2018.

R/2018/21/A/3 - rada města schvaluje prodloužení mandátu předsedkyni správní rady Lidové tradice a řemesla, o. p. s., Ing. Haně Příleské.

R/2018/21/A/4 - rada města schvaluje jednání Zastupitelstva města Uh. Ostroh ve středu 12.12.2018 od 18.00 hod. na zámku v Uh. Ostrohu.

R/2018/21/A/5 - rada města schvaluje přijetí fin. účel. daru  pro Dům dětí a mládeže, p. o., Uh. Ostroh, ve výši 5.000 Kč na soutěž v aerobiku.

R/2018/21/A/6 - rada města schvaluje realizaci projektu „Výzva 63 v MŠ Uherský Ostroh“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011298 v Mateřské škole, Uh. Ostroh, Sídliště č. p. 836, okres Uh. Hradiště, p. o.

R/2018/21/A/7 - rada města schvaluje dotaci z Fondu sportu ve výši 7.300 Kč pro Relax21 s. r. o., nám. Sv. Ondřeje č. p. 414, 687 24 Uh. Ostroh, IČO: 03760316, na pořádání sportovní akce Jumping maraton konané dne 16.06.2018.

R/2018/21/A/8 - rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP v rámci 3. Výzvy MAS HaO – Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního určení na projekt: Vybudování multimediální učebny v DDM Pastelka Uh. Ostroh.

 

B. Rada města neschvaluje:

R/2018/21/B/1 - rada města neschvaluje pronájem vyhrazených parkovacích míst na Sídlišti na pozemku parc. č. 166/1 v k. ú. Ostrožské Předměstí dle žádosti paní xxx a pana xxx.

 

C. Rada města doporučuje:

R/2018/21/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.

č. 797/30, kultura orná půda o výměře 250 m2 a parc. č. 797/29, kultura zahrada o výměře 74 m2
v k. ú. Uh. Ostroh, panu xxx za cenu 700 Kč/m2.

R/2018/21/C/2 - rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku parc. č. 7881 v k. ú. Ostrožské Předměstí o výměře cca 51 m2.

R/2018/21/C/3 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit proplacení zbývajících 11 dnů řádné dovolené za rok 2018 Ing. Jiřině Galuškové.

R/2018/21/C/4 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 13.06.2017, kterým se prodlouží možnost čerpání finančních prostředků z úvěru do 30.6.2019.

R/2018/21/C/5 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pověření Rady města Uh. Ostroh prováděním změn rozpočtu a rozpočtových opatření roku 2018 do 31. ledna 2019.

R/2018/21/C/6 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pověření Rady města Uh. Ostroh prováděním rozpočtových opatření obce podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) věta druhá zákona o obcích a stanovuje následující rozsah:

- provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací, potřebou úhrady finanční částky na základě rozhodnutí finančního úřadu, krajského úřadu, ministerstva nebo soudu, kdy uhrazení částky ve lhůtě stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění nebo škodu

- provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem nebo rozpočtem krajského úřadu.

R/2018/21/C/7 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu – povýšení výdajů v kapitole zastupitelstva obce o výplatu odměny odstupujícímu členovi zastupitelstva při skončení funkčního období, zaúčtování:

povýšení výdajové části rozpočtu u § 6112 Zastupitelstva obcí                                                 o 300.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 6409 Ost. výdaje pol. 5901 rezerva                                    o 300.000 Kč

R/2018/21/C/8 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu – snížení výše úvěru na investiční akce v rozpočtu r. 2018 pro využití v r. 2019, zaúčtování:

snížení výdajové části rozpočtu u § 6409 Ost. výdaje pol. 5901 rezerva                               o 7.000.000 Kč

zápis na položce 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                             o 7.000.000 Kč

R/2018/21/C/9 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu – přesun výdajových prostředků mezi kapitolami, zaúčtování:

povýšení výdajové části rozpočtu u § 3631 Veřejné osvětlení                                                  o 440.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu u § 3639 Komunál. služby                                                   o 700.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu u § 3745 Péče o vzhled obcí                                                o  60.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 2212 Silnice                                                                    o 730.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 2219 Ost. záležitosti pozem. kom.                                    o 200.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 3421 Využití volného času dětí                                          o 270.000 Kč

R/2018/21/C/10 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu – úpravu rozpočtovaných příjmů a výdajů Městské policie dle skutečnosti, zaúčtování:

povýšení příjmové části rozpočtu u § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                               o 50.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu u § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                               o 50.000 Kč

R/2018/21/C/11 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu - zvýšení rozpočtovaných výdajů u § 3319 na mzdové prostředky pro průvodce, pracovníky vypomáhající při dodatečně naplánovaných kulturních akcích, zástupu při nemoci, zaúčtování:

povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319 Ost. záležitosti kultury                                          o 180.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 6409 Ostatní činnost - rezerva                                          o 165.000 Kč

povýšení příjmové části rozpočtu u § 3319 Ost. záležitosti kultury                                            o 15.000 Kč

R/2018/21/C/12 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Ostroh pro roky 2020 – 2021.

R/2018/21/C/13 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2019 v příjmové části ve výši 86.576.500 Kč, ve výdajové části ve výši 87.250.500 Kč a financování ve výši 674.000 Kč.

R/2018/21/C/14 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Jednací řád Zastupitelstva města Uh. Ostroh.

R/2018/21/C/15 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit delegování zástupce města Uh. Ostroh Ing. Vlastimila Petříka do obchodních společností a sdružení se spoluúčastí města

a navrhuje do orgánů společností, v nichž má obec majetkovou účast:

-          SVK, a. s., Uh. Hradiště - k zastupování na valné hromadě společnosti

-          Region Slovácko – k zastupování na valné hromadě

-          Mikroregion Ostrožsko – k zastupování na valné hromadě a dozorčí radě

-          OTR, s. r. o., Buchlovice – k zastupování na valné hromadě

-          MAS  Horňácko - Ostrožsko

R/2018/21/C/16 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit delegování zástupce města Uh. Ostroh Ing. Hanu Příleskou do obchodních společností a sdružení se spoluúčastí města
a navrhuje do orgánů společností, v nichž má obec majetkovou účast:

-          Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – k zastupování na valné hromadě

-          SMO – svaz měst a obcí – k zastupování na valné hromadě

-          Sdružení spoluvlastníků singulárního lesa Uh. Ostroh – k zastupování na valné hromadě
a v představenstvu společnosti

-          Mikroregion Ostrožsko k zastupování na valné hromadě a správní radě

-          Baťův kanál, o. p. s., - k zastupování na valném shromáždění sdružení

-          Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu

R/2018/21/C/17 - rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit Ing. Vlastimila Petříka určeným zastupitelem pro územní plánování na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a na základě ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění.

R/2018/21/C/18 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit konání pracovních cest uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva města a vyplácení cestovních náhrad ve stejné výši, jaká náleží pracovníkům města Uh. Ostroh dle příslušné směrnice města a vyhlášky MPSV.

R/2018/21/C/19 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplácení níže uvedených benefitů uvolněnému členu zastupitelstva za podmínek uvedených ve směrnici č. 2/2018 Fondu sociálních potřeb:

-          příspěvek na stravné

-          ošatné

-          vánoční kolekce

-          příspěvek na pohoštění k ukončení kalendářního roku

-          příspěvek při příležitosti životního jubilea

-          příspěvek na služby rekreačních, zdravotnických, tělovýchovných, sportovních, kulturních
a vzdělávacích zařízení apod. zřízením osobního účtu z Fondu sociálních potřeb.

 

Ing. Vlastimil Petřík v. r.                                                                                           Ing. Hana Příleská v. r.

starosta                                                                                                                  místostarostka

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Úplné znění usnesení ze schůze rady města je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.