Vytisknout tuto stránku
čtvrtek, 12 prosinec 2019 15:45

Usnesení z Rady města Uherský Ostroh č. 22/2019

USNESENÍ

               ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 22/2019 konané dne 02.12.2019

A. Rada města schvaluje:

 

R/2019/22/A/1 - rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výprose části nemovitosti č. p. 196, parc. č. 25/1, k. ú. Uh. Ostroh, příspěvkové organizaci Lidové tradice a řemesla, o. p. s., Uh. Ostroh, od 01.01.2020.

R/2019/22/A/2 - rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výprose movitého majetku – Lidové tradice a řemesla, o. p. s., Uh. Ostroh, od 01.01.2020 na dobu neurčitou.

R/2019/22/A/3 - rada města schvaluje změnu v rozpočtu - neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci akce „XVI. Zámecké kulturní léto“, která bude sledovaná pod účelovým znakem 00090, zaúčtování dotace:

povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů              o 50.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu § 3319 Ost. záležitosti kultury                                          o 50.000 Kč

R/2019/22/A/4 - rada města schvaluje změnu v rozpočtu - neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu od MŠMT pro DDM, p. o., Uh. Ostroh, která se bude sledovat pod těmito účelovými znaky:

- ÚZ 103133063 částka 216.382,21 Kč

- ÚZ 103533063 částka 1.226.165,79 Kč

zaúčtování dotace:

povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                              o 1.443.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu § 3119 Ost. záležitosti zákl. vzdělání                            o 1.443.000 Kč

R/2019/22/A/5 - rada města schvaluje přijetí finančního neúčelového daru pro MŠ Sídliště, p. o., Uh. Ostroh, od Spolku rodičů při MŠ, Sídliště č. p. 836, Uh. Ostroh, IČ: 22713182, ve výši 8.900 Kč pro potřeby mateřské školy.

 

C. Rada města doporučuje:

 

R/2019/22/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku parc. č. 53/7 v k. ú. Uh. Ostroh o výměře 15 m2 ve vlastnictví města Uh. Ostroh (dle GP č. 671-136/2019 označenou jako 53/16) za část pozemku ve vlastnictví pana Michala Hronka, parc. č. 53/6 v k. ú. Uh. Ostroh o výměře 15 m2 (dle GP č. 671-136/2019 označenou jako 53/15).

R/2019/22/C/2 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu – povýšení finančních prostředků ve Fondu rozvoje bydlení na základě výše příspěvků schválených k vyplacení, zaúčtování dotace:

povýšení výdajové části rozpočtu § 3611 Podpora individ. bytové výstavby                         o 320.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 6409 Ostatní činnost - rezerva                                     o 320.000 Kč

 

 

Ing. Vlastimil Petřík v. r.                                                                                              Ing. Hana Příleská v. r.

starosta                                                                                                                     místostarostka

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.                                                                                                    

Přečtno 58 krát